Vedenie

Ondrej Matej

Ing. Ondrej Matej

predseda

Narodil som sa v Banskej Bystrici. Štúdium na Strojníckej fakulte Vysokej školy technickej Košice s detašovaným pracoviskom v Prešove ma priviedlo na východ Slovenska, kde dodnes žijem. Od skončenia vysokej školy do roku 2005 som bol obchodným riaditeľom a výkonným riaditeľom vo viacerých súkromných spoločnostiach pôsobiacich v prešovskom regióne. Od roku 2005 som bol predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom ZSSK Slovensko, a.s., po roku 2006 som pracoval pre nemecko-českú spoločnosť, ktorá sa venuje výstavbe dopravnej infraštruktúry. V parlamentných voľbách roku 2010 som bol zvolený za poslanca NR SR za SDKÚ-DS, bol som členom prezídia strany a pôsobil aj ako poradca premiérky Ivety Radičovej. Po páde vlády sa venujem súkromnému podnikaniu vo vlastnej firme a do apríla 2018 som pôsobil v Inštitúte pre dopravu a hospodárstvo. Najprv ako riaditeľ a neskôr ako predseda jeho správnej rady som priniesol množstvo odborných návrhov a riešení na zlepšenie dopravnej a hospodárskej situácie na Slovensku.

Marian Damankos

PhDr. Marián Damankoš, PhD.

podpredseda

Som absolventom Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, odbor filozofia-dejepis. Po jej skončení som sa zamestnal ako učiteľ a tomuto povolaniu som verný dodnes. V rámci rozvoja svojej kvalifikácie som absolvoval aj študijný pobyt na Westfälische Wilhelms-Universität v nemeckom Münsteri. Som autorom učebných textov a desať rokov riaditeľom školy, ktorej súčasťou sú materská a základná škola, ako aj gymnázium. Druhé funkčné obdobie som poslancom Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a predsedom Komisie školstva, telesnej výchovy a športu. V týchto funkciách som nabral dôležité skúsenosti najmä v oblasti riadenia regionálneho školstva. Podarilo sa mi dostať za rokovací stôl zriaďovateľov verejných, cirkevných a súkromných škôl a vytvoriť férové podmienky pri rozhovoroch o budúcnosti školstva v kraji. Za najväčšiu výzvu považujem snahu o vytvorenie priestoru pre reformu slovenského školstva, ktorá prinesie zásadnú kvalitatívnu zmenu a impulz pre vybudovanie znalostnej spoločnosti.

Ludvik Posolda

Mgr. Ludvík Posolda

podpredseda

Vyrastal som v Prievidzi, kde som absolvoval základnú školu a gymnázium. Asi od 10 rokov som sa venoval zápaseniu – voľný štýl. Počas športovej kariéry som dosiahol mnoho úspechov vrátane republikových majstrovských titulov. Nasmerovalo ma to študovať na FTVŠ UK a spolu s poznatkami z tejto školy určilo životný štýl – byť aktívny fyzicky aj psychicky. Až na krátke obdobia, keď som v niektorých odvetviach začínal, pôsobil som na riadiacich pozíciách. Zhrnúť by sa to dalo do 2 oblastí, ktoré sa niekedy čiastočne prekrývali. Jednak podnikateľský sektor – spolumajiteľ a konateľ v niekoľkých menších firmách (obchod, marketing, vzdelávanie, bezpečnostné služby), viceprezident, resp. generálny sekretár v zamestnávateľských organizáciách a bezpečnostný a záchranársky sektor: armáda, železniční hasiči, mestská polícia, súkromná bezpečnosť. Moja práca viackrát súvisela s politikou. Najmä ako zástupca zamestnávateľských organizácií som sa zúčastňoval legislatívneho procesu.

Roman Hrncirik

Ing. Roman Hrnčírik

podpredseda

Vysokú školu báňskú v Ostrave som absolvoval roku 1992. Vyštudoval som odbor Ekonomika a riadenie baníctva. Moja profesná kariéra začala v odbore, ktorý som vyštudoval. Pracoval som v spoločnosti Baňa Záhorie, a.s. ako finančný referent. Neskôr som odišiel z baníctva a pracoval som ako ekonomický, resp. finančný riaditeľ v rôznych spoločnostiach. V roku 2006 som sa opäť vrátil do baníctva. Stal som sa generálnym riaditeľom spoločnosti Baňa Čáry, a.s. V tejto spoločnosti som pôsobil až do roku 2016, kedy prišlo k zmene majiteľa (akcionára). Počas svojho pôsobenia v baníctve som spolupracoval v skupinách pri MH SR na vytváraní strategických dokumentov SR: Energetická politika SR, Stratégia energetickej bezpečnosti SR, Surovinová politika SR.
Bol som členom skupiny prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry za sektor energetika a priemysel. Od roku 2017 pôsobím v súkromnom sektore v oblasti ekonomického poradenstva a obchodu. V rokoch 2006-2018 som bol poslancom mestského zastupiteľstva Holíč a člen mestskej rady.

Lubomir Ochotnicky

Ing. Ľubomír Ochotnický, MBA

podpredseda

Po ukončení stavebnej priemyslovky v Prešove som vyštudoval Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave a v roku 1995 som ukončil postgraduálne štúdium podnikania na Twente Univerzite v holandskom Enschede. Pracoval som na finančných, poradenských a predajných pozíciách v rôznych sektoroch služieb na Slovensku, Česku, Spojenom kráľovstve a Rumunsku. Od roku 2008 som pomáhal riadiť slovenskú firmu v oblasti kvality automobilovej výroby poskytujúcu svoje služby nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, Maďarsku a Rusku. Od roku 2015 pracujem ako generálny riaditeľ Slovdekra s.r.o., čo je slovenská dcéra nemeckej nadnárodnej spoločnosti DEKRA. Vyše 10 rokov som bol členom rady starších cirkevného zboru Bratislava Faith Community. Som ženatý a mám dospelú dcéru.

Jaroslav Malek

JUDr. Jaroslav Málek

člen predsedníctva

Celý pracovný život pôsobím v oblasti práva a právnych služieb. Som absolventom Právnickej fakulty Univerzity Jána Evangelistu Purkyně v Brne. Pracoval som v Obvodnom kultúrnom a spoločenskom stredisku Bratislava IV  či v Ústave pre životné prostredie Ústí nad Labem. Právnu prax som od roku 1993 do roku 1994 vykonával aj na Ministerstve spravodlivosti SR. Od roku 1995 sa venujem advokátskej praxi a to najmä v oblasti občianskeho práva a trestného práva.

Viktor Magic

Ing. Viktor Magic

člen predsedníctva

Som absolventom Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so zameraním na vodné stavby a vodné hospodárstvo. Pôsobil som v súkromnom ako aj vo verejnom sektore vo viacerých spoločnostiach a organizáciách, so zameraním na stavebníctvo, developerstvo, či správu a údržbu inžinierskych objektov. Vo väčšine z nich som pôsobil ako projektový manažér. V súčasnosti pracujem vo verejnej správe na pozícii samostatného odborného referenta pre výstavbu a investičnú činnosť na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Mám skúsenosti predovšetkým s riadením projektov, organizovaním tendrov, výberom dodávateľov, vyjednávaním obchodných podmienok a kontrolou čerpania financií. V minulosti som bol aj mediátorom, zapísaným v registri Ministerstva spravodlivosti SR. Mimopracovne sa venujem aj dôležitým otázkam ochrany životného prostredia a možnostiam ako ho skvalitniť. Som športovo založený, s prirodzeným záujmom o prírodu a prostredie okolo nás.

Frantisek Strucka

Ing. František Stručka

Generálny manažér a člen predsedníctva

Po absolvovaní Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline, odbor prevádzka a údržba dráhových vozidiel, som zastával viacero odborných pozícií v Železniciach Slovenskej republiky a neskôr v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia.
Bol som v tíme, ktorý v súlade s európskou legislatívou riešil liberalizáciu vlakovej dopravy, predovšetkým oddelenie železničnej infraštruktúry od dopravných spoločností, ako aj oddelenie osobnej a nákladnej prepravy.
Tieto skúsenosti som využil pri liberalizácii energetiky a pre Železnice Slovenskej republiky som so svojím tímom pripravil a zrealizoval historicky prvé verejné obstarávanie elektriny. Svoje ďalšie pôsobenie som upriamil na sektor energetiky, v rokoch 2017 až 2019 som pracoval v Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústave. Na jar roku 2019 som opustil sektor štátnych firiem a začínam pracovať pre súkromnú spoločnosť, v ktorej budem zodpovedný za jej energetickú efektívnosť a stratégiu.