Namiesto hádok o zastropovaní, je potrebné dať dôchodkovému poisteniu jeho pravý zmysel.

dôchodkové poistenie

Bratislava 28.3.2019 – Dnes NR SR schválila ústavný zákon o zastropovaní dôchodku, ktorý rozpútal veľkú hádku medzi stranami podporujúcimi tento strop a tými, ktorí sú proti. Jedna i druhá strana sa snaží vytĺcť politický kapitál z niečoho, čo reálne začne platiť najskôr o 12 rokov. Hádať  sa o to, či jednotný vek odchodu  do dôchodku  v budúcnosti bude maximálne  šesťdesiatštyri rokov, alebo sa bude posúvať,  nemá logiku. Každému rozumne uvažujúcemu človeku musí byť jasné, že robotník na stavbe, drevorubač, alebo iná ťažko pracujúca profesia nemôže svoju prácu vykonávať rovnako plnohodnotne do takto vysokého veku ako vysokoškolský učiteľ, právnik alebo iné povolanie, ktoré nevyžaduje veľké fyzické sily, ale skôr duševnú zdatnosť.

Ak hovoríme o dôchodkovom poistení, tak samotné slovo poistenie znamená, že sa poisťujeme na situáciu, kedy zo zdravotných alebo vekových dôvodov nebudeme môcť pracovať. Zdravotné obmedzenie kryje invalidný dôchodok, vekové obmedzenie kryje starobný dôchodok. Preto by sme mali zanechať doterajší systém, keď dôchodok je v skutočnosti cieľovou prémiou za dožitie veku a môže sa poberať bez ohľadu na to, či človek pracuje alebo nie. Prestaňme sa hádať o dátume vyplácania tejto cieľovej prémie ale naplňme skutočný význam slova poistenie a vyplácajme ho vtedy, keď človek zo zdravotných alebo vekových dôvodov nemôže pracovať. Samozrejme, kto bude dlhšie pracovať a platiť si poistné, bude mať adekvátne vyšší dôchodok, ako ten, kto bude pracovať kratšie. Týmto spôsobom bude systém vzhľadom na jednotlivé skupiny pracujúcich logickejší a zároveň ekonomicky udržateľnejší.

Do takto schváleného ústavného zákona bola nepatrične vsunutá  aj garancia minimálnej mzdy pre každého zamestnanca. Ak pominieme fakt, že týmto poslanci obišli celý legislatívny proces, ktorý by poukázal na problémy, ktoré táto norma do života prinesie, každému, kto zamestnával alebo podnikal je jasné, že ľudia majú byť platení podľa množstva a kvality vykonanej práce a nie podľa byrokratických rozhodnutí. Celý tento ústavný zákon neposúva Slovensko dopredu, ale je len marketingovým ťahom za účelom udržania si určitej skupiny voličov.

Ing. Ondrej Matej

predseda strany DOPRAVA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin