Reforma prokuratúry v Slovenskej republike.

Bratislava 25.4.2019 – Slovenská prokuratúra prežíva v poslednom období obrovskú krízu dôvery. Prípady uplatňovania selektívnej spravodlivosti, zrejmého obchádzania zákona a účelových  obštrukcií v kauzách tzv. „našich ľudí“, ktoré sa odôvodňujú výrazmi ako „nekorupčný dar“ či „skutok sa nestal“ spôsobili nedôveru spoločnosti v nestrannosť a nezávislosť prokuratúry. K posilneniu inštitucionálnych záruk spravodlivosti a boja s korupciou by tak mala prispieť aj komplexná a systémová reforma prokuratúry podľa vzoru vyspelých západoeurópskych krajín. Strana DOPRAVA navrhuje reformu v štyroch bodoch.

V prvom rade je potrebné zmeniť postavenie prokuratúry, ktorá je v súčasnosti upravená samostatnou ôsmou hlavou Ústavy SR. Podľa vzoru vyspelých západoeurópskych demokracií by však mala byť podriadená pod súdnu moc a to jej zaradením do 7. hlavy Ústavy SR, ktorá upravuje súdnu moc.

Druhou potrebnou zmenou je zmena zloženia Súdnej rady, v ktorej podľa v súčasnosti platnej úpravy nie je zastúpenie jej členov z radov prokurátorov. Navrhujeme, aby ex constitutione boli predseda Najvyššieho súdu a generálny prokurátor členmi Súdnej rady. Členmi budú ďalší šiesti členovia, pričom troch z nich budú voliť a odvolávať sudcovia SR a troch prokurátori.

Súčasná právna úprava nerieši postavenie generálneho prokurátora SR. Na základe našej reformy bude generálneho prokurátora menovať a odvolávať minister spravodlivosti SR na návrh rady prokurátorov. Výkon funkcie generálneho prokurátora bude môcť skončiť uplynutím výkonu funkcie, vzdaním sa funkcie a odvolaním z funkcie. Ústava podmieni trestné stíhanie generálneho prokurátora súhlasom Ústavného súdu SR. Vyslovenie súhlasu s trestným stíhaním bude automaticky spojené s pozastavením výkonu jeho funkcie.

Posledná navrhovaná zmena je vypustenie protiústavného inštitútu mimoriadneho dovolania generálneho prokurátora v civilnom procese, a to bez náhrady. Tento inštitút považujeme za pretrvávajúci raritný fenomén socialistického ponímania prokuratúry, nachádzajúci sa iba v slovenských podmienkach. Keďže narušuje ústavné právo na autonómiu vôle strán v civilnom procese, jeho aplikácia je v rozpore s ustálenou judikatúrou ESĽP v Štrasburgu.

Strana DOPRAVA chce touto zásadnou reformou prokuratúry v Slovenskej Republike zabrániť kauzám typu Trnka – Kočner.

Ondrej Matej, predseda strany DOPRAVA

Ján Cirák, podpredseda strany DOPRAVA, kandidát na poslanca Európskeho parlamentu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin