Návrh reformy súdnictva má potenciál

Ministerstvom spravodlivosti predložený návrh reformy súdnictva má potenciál prispieť k zvýšeniu výkonu, kvality a s tým spojenej dôveryhodnosti súdnictva. Z dlhodobého hľadiska možno od reformy súdnictva očakávať zlepšenie kvality súdnych rozhodnutí, zrýchlenie súdneho konania a funkčný mechanizmus náhodného výberu sudcov.

Ku kvalite súdnych rozhodnutí by mala taktiež prispieť navrhovaná špecializácia sudcov pre trestný, civilnú, rodinnú a obchodnú agendu ako i samostatné správne súdnictvo.

Navrhovaná reforma súdnictva by mala priniesť výsledky vo vzťahu k efektívnosti súdnych konaní, ku kvalite rozhodnutí súdnych rozhodnutí, k rýchlejšiemu súdnemu konaniu, k primeranej dostupnosti pre účastníkov súdnych konaní ako i k transparentnosti súdnictva.  

JUDr. Jaroslav Málek

člen Súdu strany Hlas pravoce

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin