Voľba generálneho prokurátora v starých šľapajach

Pri pohľade na celé spektrum politických strán zastúpených v Národnej rade Slovenskej republiky, môžeme dnes v súvislosti s voľbou a spôsobom voľby Generálneho prokurátora Slovenskej republiky jednoznačne konštatovať, že ani jedna parlamentná politická strana ani len v náznakoch nevyvinula žiadnu snahu zmeniť spôsob a charakter voľby generálneho prokurátora tak, aby Generálny prokurátor a prokuratúra ako taká, nebola závislá na politických silách, politických stranách a ich záujmových skupinách.

Pred parlamentnými voľbami v mesiaci február 2020 nebolo snáď jedinej politickej strany kandidujúcej do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá by sa vo svojom politickom programe nedotkla spôsobu a charakteru voľby Generálneho prokurátora Slovenskej republika.

V súvislosti s nastávajúcou voľbu Generálneho prokurátora Slovenskej republiky sme opäť svedkami predkladania kandidátov na funkciu Generálneho prokurátora Slovenskej republiky politickými stranami ako i svedkami vypočúvania kandidátov zástupcami politických strán kde sa má objektívne skúmať akási spôsobilosť tých ktorých kandidátov vykonávať funkciu Generálneho prokurátora Slovenskej republika.

Pýtame sa o aké skúmanie spôsobilosti kandidátov zástupcami jednotlivých politických strán ide? Ide posudzovanie odbornej spôsobilosti, alebo skúmanie servilnosti konkrétnych kandidátov k jednotlivým politickým stranám?

Strana Hlas pravice zastáva názor, že parlament, politické strany a iné politické štruktúry by nemali do voľby Generálneho prokurátora Slovenskej republiky žiadnym spôsobom vstupovať.

Prokurátora a teda i voľba Generálneho prokurátora Slovenskej republiky by mali zostať absolútne nezávislé bez akéhokoľvek vplyvu politických štruktúr.  

Naša predstava o nezávislosti prokuratúry a transparentnosti voľby jej čelného predstaviteľa Generálneho prokurátora Slovenskej republiky bola stranou Hlas pravice ponúknutá i pred ostatnými parlamentnými voľbami. Prokuratúra musí byť pretvorená z monokraticky riadeného orgánu na orgán štátnej moci spadajúci pod rezort ministerstva spravodlivosti.  Avšak čo vo vzťahu k voľbe Generálneho prokurátora vnímame za najdôležitejšie je, že Generálneho prokurátora Slovenskej republiky by mala voliť výlučne odborne fundovaná skupina ľudí, t.j. rada prokurátorov a nie politické strany v parlamente, ako je to v súčasnosti. Podľa nášho názoru nami navrhovaný spôsob voľby Generálneho prokurátora Slovenskej republiky by bol zárukou nielen vysokej odbornej fundovanosti čelného predstaviteľa prokuratúry, ale súčasne i zárukou toho že voľba Generálneho prokurátora Slovenskej republiky by bola oslobodená od akéhokoľvek vplyvu politických strán pri voľbe toho ktorého kandidáta na funkciu Generálneho prokurátora Slovenskej republiky a tým by teda bola do značnej miery i posilnená miera nezávislosti fungovania prokuratúry na politických štruktúrach štátu.

Sme presvedčení, že najdôležitejším celospoločenským efektom nami navrhovaného spôsobu voľby Generálneho prokurátora Slovenskej republiky a spôsobu fungovania prokuratúry ako takej, by malo byť podstatné zvýšenie dôvery verejnosti v prokuratúru, ako aj v ostaté zložky justičnej a súdnej moci.

JUDr. Jaroslav Málek

člen Súdu strany Hlas pravice

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin