Etický kódex strany

Etické konanie má kľúčový význam pre fungovanie politickej strany a je prejavom zodpovednosti voči všetkým občanom Slovenska. Rešpektovanie etiky má súčasne význam pre kultivovanie politického systému a je na prospech celej spoločnosti. Strana Hlas pravice týmto kódexom podporuje skvalitnenie spoločenského prostredia na Slovensku a zvýšenie reputácie verejných činiteľov v spoločnosti.

Strana Hlas pravice sa riadi všeobecne platnými a legislatívnymi pravidlami, normami a zákonmi v Slovenskej republike. Zaväzuje sa riadne  si plniť svoje záväzky, nedopúšťať sa porušovania zákonov,  dodržiavať všetky zákonné ustanovenia proti praniu špinavých peňazí.

Strana Hlas pravice sa týmto etickým kódexom zaviazala poskytovať pre všetkých občanov SR vždy pravdivé, neskreslené a objektívne informácie o stave politickej strany a informovať o všetkých skutočnostiach.

Vzťah člena strany Hlas pravice k spoločnosti

Členovia strany Hlas pravice:

 • presadzujú dodržiavanie princípov právneho štátu
 • presadzujú princíp transparentnosti vo verejnom a politickom živote, najmä zásadu “čo nie je tajné, je verejné” ako predpoklad vytvárania dôvery vo vzťahu k občanovi, transparentné a súťažné spôsoby nakladania s verejným majetkom a transparentné súťažné metódy verejného obstarávania
 • sa zaväzujú neprijať akýkoľvek dar, prípadne benefit, ako je napr. účasť na kongresoch, školeniach, výstavách, špeciálne zľavy a iné výhody, dotácie, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom vyvolávať atmosféru netransparentnosti, prípadne korupčného správania
 • sa zaväzujú klásť dôraz na ochranu životného prostredia, svojim správaním a konaním dodržiavať všetky platné smernice, zároveň vytvárať priestor na ochranu a osvetu a svojimi aktivitami minimalizovať zaťaženie životného prostredia svojou činnosťou

Vzťah člena strany Hlas pravice k občanom

Členovia strany Hlas pravice :

 • rešpektujú slobodu slova a nezávislosť médií, nevytvárajú na nich nátlak anebránia novinárom vo výkone ich práce
 • odpovedajú na každú otázku o ich politickej aktivite a integrite a berú na seba zodpovednosť za všetky svoje rozhodnutia
 • rozvíjajú vzťahy s občanmi vo svojom okolí a podporujú spolupatričnosť a lojalitu občanov k spoločnosti a ich záujem o jej prosperitu
 • rešpektujú súkromie, česť a dôstojnosť všetkých občanov
 • rešpektujú rovnosť šancí pre každého člena bez ohľadu na pohlavie, rasu a religiozitu

 

Vykonávanie verejných funkcií

Členovia strany Hlas pravice:

 • zodpovedne a efektívne spravujú veci verejné
 • zdržujú sa všetkého, čo by mohlo narušiť primeranú vážnosť a dôstojnosť verejnej funkcie, ktorú zastávajú alebo čo by mohlo ohroziť dobré meno a povesť strany Hlas pravice
 • nezneužívajú verejnú funkciu na svoj osobný prospech alebo prospech svojich blízkych
 • svoje súkromné záujmy vykonávajú mimo politickej strany tak, aby sa vyhli skutočnému či potenciálnemu konfliktu záujmov

Politická súťaž

Členovia strany Hlas pravice:

 

 • v politickej súťaži dodržiavajú pravidlá fair play
 • v diskusiách s oponentmi nepoužívajú nemorálnu argumentáciu a vedome nešíria nepravdivé informácie
 • rešpektujú súkromie a osobné záležitosti svojich oponentov a neotvárajú takéto otázky vo verejných debatách
 • nezasahujú do politických kampaní iných politických strán

Vzťah k strane Hlas pravice

Členovia strany Hlas pravice:

 • vystupujú nielen ako súkromná osoba, ale aj ako reprezentanti politickej strany a na verejnosti dbajú o jej dobré meno
 • rešpektujú autoritu zvolených funkcionárov strany Hlas pravice a dodržiavajú uznesenia jej orgánov
 • šíria dobré meno strany Hlas pravice a obhajujú ho
 • sú nápomocní pri aktivitách strany Hlas pravice a pri volebných kampaniach
 • neangažujú sa v prospech iných politických strán alebo ich predstaviteľov 

Etický kódex je záväzný pre všetkých členov strany bez rozdielu postavenia, pohlavia, rasy a v prípade akéhokoľvek dokázania porušenia etického kódexu budú voči členovi strany vyvodzované dôsledky v zmysle Stanov strany Hlas pravice.  Každý člen strany Hlas pravice je povinný oznámiť porušenie tohto kódexu príslušnému orgánu strany Hlas pravice.