Stanovy

Úplné znenie  po zapracovaní zmeny Stanov schválenej Kongresom 7.9.2019.

 

Článok 1.

Poslanie, program a ciele činnosti

Politická strana Hlas pravice bude podporovať tých, ktorí sú aktívni, poctivo pracujú, starajú sa o svoje rodiny a deti. Práve aktivita týchto ľudí bola a je hlavným motorom zvyšovania životnej úrovne obyvateľov. Hlavnou zásadou bude presadzovať individuálnu slobodu a s ňou spojenú zodpovednosť a spravodlivosť namiesto populizmu.

Preto je potrebné:

Dôsledne obhajovať princípy demokracie a slobody tak v našej vlasti ako i v Európskej únii. Sme si vedomí, že takáto sloboda nie je neobmedzená, ale ide ruka v ruke so zodpovednosťou.

 1. Podporiť čo najviac slobodnej iniciatívy jednotlivca v ekonomickej oblasti, pretože len ekonomická sloboda občanov v trhovom prostredí prináša skutočnú prosperitu, ktorá je aj najlepšou možnou sociálnou politikou, aká existuje.
 2. Považujeme rodinu za základ spoločnosti, preto je úlohou štátu poskytnúť jej primeranú podporu a ochranu.
 3. Štát má mať silnú pozíciu tam, kde je jeho hlavná úloha – pri ochrane životov, zdravia a majetku občanov, zabezpečovaní spravodlivosti a potrebnej infraštruktúry.

Článok 2.

Názov

Názov politickej strany je Hlas pravice (ďalej len „strana Hlas pravice“).

Článok 3.

Podmienky členstva

(1) Členom strany Hlas pravice sa môže stať každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a občan iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a súhlasí so Stanovami a programom strany Hlas pravice, ktorý písomne požiada o registráciu a svoj súhlas s registráciou potvrdí svojím podpisom v žiadosti. Žiadosť o registráciu odovzdá záujemca o členstvo predsedovi okresnej rady strany Hlas pravice. Nového člena prijíma predsedníctvo okresnej rady. Ak predsedníctvo okresnej rady neprijme nového člena alebo nerozhodne do 30 dní od podania prihlášky, ten sa môže odvolať na Predsedníctvo strany Hlas pravice, ktoré rozhodne.      

(2) Členom sa nemôže stať ten, kto je v inej politickej strane alebo poslaneckom klube inej politickej strany s výnimkou členstva v spoločnom klube viacerých strán, ktorého sú poslanci strany Hlas pravice súčasťou, alebo mu bol udelený súhlas Predsedníctvom strany.

 

Článok 4.

Práva a povinnosti člena strany Hlas pravice

(1) Člen má právo zúčastňovať sa na činnosti strany Hlas pravice, vrátane práva byť volený a voliť funkcionárov strany Hlas pravice a hlasovať o nastolených politických otázkach. Funkcionármi strany Hlas pravice a členmi orgánov strany Hlas pravice môžu byť výlučne iba členovia strany Hlas pravice.

(2) Člen je povinný dodržiavať Stanovy a program strany, etický kódex, dodržiavať pravidlá politickej zodpovednosti a platiť členské príspevky. Výšku členského príspevku určuje Predsedníctvo strany Hlas pravice. Povinnosť platenia členských príspevkov podrobnejšie upraví Finančný poriadok strany Hlas pravice.

(3) Práva člena sa pozastavujú, ak si člen neuhradí členské príspevky v termíne stanovenom Finančným  poriadkom strany Hlas pravice.

 

Článok 5.

Ukončenie členstva

(1) Členstvo v strane Hlas pravice zaniká úmrtím, stratou občianstva Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie, zmenou trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, obmedzením spôsobilosti na právne úkony, vystúpením  alebo vylúčením.

(2) Vystúpenie treba písomne oznámiť predsedovi okresnej rady, ktorý o tom neodkladne podá správu generálnemu manažérovi strany Hlas pravice. Platným sa stáva dňom doručenia predsedovi okresnej rady.

(3) Za vyhlásenie o vystúpení zo strany sa považuje, ak je člen v omeškaní platenia členských príspevkov dlhšie ako tri mesiace od termínu určeným Finančným poriadkom strany Hlas pravice. V takom prípade generálny manažér vyhlási členstvo za ukončené, bývalému členovi to oznámi  a neodkladne o tom podá správu predsedovi okresnej rady.

 

Článok 6.

Politická zodpovednosť

Potreba dodržiavať pravidlá politickej zodpovednosti členmi strany Hlas pravice vychádza zo zodpovednosti členov strany Hlas pravice za spoločnú politickú činnosť, za plnenie jej  programu a napĺňanie mandátu udeleného strane Hlas pravice občanmi vo voľbách. Jej základný rámec vychádza z demokratickej zásady, podľa ktorej uznesenia väčšiny sú na všetkých organizačných stupňoch strany Hlas pravice záväzné.

 

Článok 7.

Konanie poškodzujúce stranu Hlas pravice

Závažné škody spôsobuje  strane Hlas pravice jej člen, predovšetkým ak:

 1. je súčasne členom inej politickej strany,
 2. pracuje pre inú politickú stranu alebo nezávislých politikov,
 3. verejne zaujíma odlišné stanoviská od politiky strany Hlas pravice,
 4. je zvolený ako kandidát strany Hlas pravice do zastupiteľského zboru a nevstúpi do poslaneckého klubu strany Hlas pravice alebo spoločného klubu viacerých strán, ktorého sú poslanci strany Hlas pravice súčasťou, z neho vystúpi alebo bol vylúčený,
 5. zverejní dôverné stranícke informácie alebo takéto informácie poskytne politickým súperom,
 6. spreneverí majetok strany Hlas pravice,
 7. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 8. svojím správaním alebo konaním poškodzuje dobré meno strany Hlas pravice.

Článok 8.

Disciplinárne sankcie

 • Ak člen poruší Stanovy strany Hlas pravice, uznesenia jej orgánov, Etický kódex, alebo poruší pravidlá politickej zodpovednosti konaním poškodzujúcim stranu Hlas pravice, môže mu príslušné predsedníctvo okresnej rady alebo Predsedníctvo strany Hlas pravice uložiť disciplinárnu sankciu.
 • Disciplinárne sankcie sú:
 1. napomenutie,
 2. dočasné pozastavenie výkonu funkcií v strane Hlas pravice,
 3. odvolanie z funkcií v strane Hlas pravice,
 4. vylúčenie zo strany

(3) Členovi strany Hlas pravice, ktorý je ústavným činiteľom, členom Predsedníctva strany Hlas pravice alebo predsedom okresnej rady strany Hlas pravice, môže uložiť disciplinárnu sankciu len Predsedníctvo strany Hlas pravice.

(4) Uloženú disciplinárnu sankciu príslušné Predsedníctvo okresnej rady alebo Predsedníctvo strany Hlas pravice písomne zdôvodní.

(5) Rozhodnutie o uložení disciplinárnej sankcie musí byť písomne zdôvodnené.

(6) Proti rozhodnutiu o  uložení disciplinárnej sankcie sa môže  člen strany Hlas pravice, v prípade ods. 2 písm. d) bývalý člen strany Hlas pravice, odvolať na Súd strany Hlas pravice v lehote do 15 dní. Odvolanie nemá odkladný účinok. O odvolaní rozhoduje Súd strany Hlas pravice do 60 dní odo dňa doručenia odvolania. Ak Súd strany Hlas pravice zruší rozhodnutie, generálny manažér obnoví bývalému členovi členstvo.

 

Článok 9.

Organizačné stupne

Organizačnými stupňami strany Hlas pravice sú:

 1. Okresné rady
  b.   Ústredné orgány strany Hlas pravice.

Článok 10.

Okresné rady

(1) Okresné rady sú organizačnými zložkami strany Hlas pravice v okresoch SR.

(2) Okresné rady vznikajú na základe licencie.  Licenciu na obdobie dvoch rokov udeľuje na základe žiadosti minimálne päť členov v okrese  generálny manažér po predchádzajúcom súhlase Predsedníctva strany Hlas pravice.  Licenciu môže odobrať generálny manažér po schválení Predsedníctva strany Hlas pravice. Odobratím licencie príslušná okresná rada zaniká.

(3) Okresnú radu tvoria  registrovaní členovia strany Hlas pravice v okrese. Do pôsobnosti okresnej rady patria všetky politické a organizačné otázky, vymedzené Stanovami strany Hlas pravice.

(4) Konferencia okresnej rady strany Hlas pravice je zhromaždenie všetkých členov okresnej rady. Rozhodnutia Konferencie  sa prijímajú väčšinou hlasov prítomných členov. Konferencia okresnej rady strany Hlas pravice volí predsedu okresnej rady, členov Predsedníctva okresnej rady podľa článku 20. Konferenciu okresnej rady zvoláva predseda okresnej rady minimálne jedenkrát za rok. Ak predseda túto povinnosť zanedbá, zvolá Konferenciu okresnej rady  generálny manažér. Predseda okresnej rady je povinný zvolať Konferenciu okresnej rady v termíne do 14 dní, ak o to písomne požiada najmenej jedna tretina členov strany Hlas pravice v príslušnej okresnej rade. V takejto písomnej požiadavke musí byť zároveň uvedený návrh programu rokovania Konferencie okresnej rady. Ak predseda okresnej rady nezvolá Konferenciu v zmysle Stanov, Konferenciu okresnej rady bezodkladne zvolá generálny manažér.

(5) Predseda okresnej rady je predstaviteľom strany Hlas pravice a  na úrovni okresu je splnomocnený konať a zaväzovať sa v mene strany Hlas pravice, v mene strany Hlas pravice nadobúdať majetok, hospodáriť a nakladať s ním, ako aj nadobúdať iné majetkové práva, a to v rozsahu poverenia a pokynov daných predsedníctvom strany Hlas pravice.

(6) Ak okresná rada nemá predsedu, alebo ten nevykonáva funkciu, generálny manažér poverí zastupovaním iného člena a bezodkladne zvolá Konferenciu okresnej rady.

(7) Ak okresná rada nemá vytvorené predsedníctvo, funkcie vyplývajúce zo Stanov pre predsedníctvo okresnej rady plní Konferencia okresnej rady.

(8) V okrese, kde nie je vytvorená okresná rada alebo bola okresnej rade odobraná licencia rozhodnutím Predsedníctva strany Hlas pravice podľa čl. 10 ods. 2 Stanov, vykonáva právomoc orgánov okresnej rady  predseda inej okresnej rady, ktorého týmto výkonom poverí Predsedníctvo strany Hlas pravice.

(9) Oznámenie o konaní Konferencie okresnej rady musí byť doručené generálnemu manažérovi v lehote najmenej 7 dní pred jej konaním. V oznámení musí byť uvedené miesto, čas, dátum konania a návrh programu rokovania. V prípade neoznámenia týchto údajov generálnemu manažérovi je  Konferencia okresnej rady neplatná.

 

Článok 11.

Kongres strany Hlas pravice

(1) Kongres strany Hlas pravice je najvyšším orgánom strany Hlas pravice. Jeho delegátmi sú členovia Predsedníctva strany Hlas pravice, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sú členmi strany Hlas pravice, poslanci Európskeho parlamentu, ktorí sú členovia strany Hlas pravice, členovia vlády Slovenskej republiky, ktorí sú členovia strany Hlas pravice, štátni tajomníci,  ktorí sú členovia strany Hlas pravice a ďalší delegáti zvolení na Konferenciách okresných rád strany Hlas pravice  podľa kľúča určeného predsedníctvom strany Hlas pravice.

(2) Kongres strany Hlas pravice zvoláva predseda strany Hlas pravice jedenkrát za rok.

(3) V odôvodnených prípadoch môže predseda strany Hlas pravice zvolať mimoriadny kongres strany Hlas pravice. Mimoriadny kongres zvolá do jedného mesiaca predseda strany aj vtedy, ak ho o to požiada najmenej jedna tretina predsedníctiev okresných rád. Mimoriadny kongres strany Hlas pravice sa schádza s tými istými účastníkmi ako ostatný riadny Kongres.

(4) Ak predseda strany Hlas pravice nezvolá Kongres strany Hlas pravice v zmysle Stanov, zvolá Kongres Predsedníctvo strany Hlas pravice svojím uznesením.

(5) Podľa článku 20 Kongres strany Hlas pravice  volí funkcionárov strany:

 1. predsedu strany Hlas pravice,
 2. podpredsedov strany Hlas pravice,
 3. najmenej troch sudcov Súdu strany Hlas pravice nominovaných predsedníctvom strany Hlas pravice,
 4. najmenej troch členov Revíznej komisie strany Hlas pravice nominovaných Predsedníctvom strany Hlas pravice,
 5. najmenej 2/3 členov Predsedníctva strany.

(6) Kongres strany Hlas pravice ďalej plní tieto úlohy:

 1. schvaľuje Stanovy a ich zmeny vrátane zmeny názvu a skratky strany Hlas pravice,
 2. schvaľuje volebný program a ciele činnosti strany Hlas pravice,
 3. rozhoduje o dobrovoľnom zrušení strany Hlas pravice alebo zlúčení s inou politickou stranou,
 4. v prípade rozhodnutia o zrušení strany Hlas pravice rozhoduje o vymenovaní likvidátora,
 5. rozhoduje o ďalších záležitostiach, ak tak ustanovujú tieto Stanovy alebo osobitný predpis,
 6. rozhoduje o všetkých ostatných otázkach, ktoré nepatria podľa Stanov do kompetencie iného orgánu strany Hlas pravice.

(7) Na prijatie uznesení podľa odseku 6 písmeno c) je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých účastníkov Kongresu.

(8) Uznesenia Kongresu strany Hlas pravice sú záväzné pre všetky orgány, stupne, organizačné zložky a pre všetkých členov strany Hlas pravice.

 

Článok 12.

Predseda strany Hlas pravice

(1) Predseda strany Hlas pravice je štatutárnym orgánom strany Hlas pravice oprávneným konať v mene strany Hlas pravice navonok i dovnútra strany Hlas pravice, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany Hlas pravice, označeniu svojej funkcie, menu a priezvisku pripojí svoj podpis. Za politiku strany Hlas pravice zodpovedá Kongres strany Hlas pravice. V mene strany Hlas pravice môžu robiť úkony iní jej členovia alebo zamestnanci, a to na základe písomného splnomocnenia udeleného Predsedom strany Hlas pravice v presne vymedzenom rozsahu a podpredsedovia strany Hlas pravice podľa článku 13.

 (2) Predseda strany Hlas pravice zvoláva Kongres strany Hlas pravice a schôdze Predsedníctva strany Hlas pravice. Je oprávnený zúčastniť sa rokovania ktoréhokoľvek orgánu strany Hlas pravice, ak však nie je jeho členom, bez práva hlasovať.

 

Článok 13.

Podpredsedovia strany Hlas pravice

Podpredsedovia strany Hlas pravice zastupujú predsedu strany Hlas pravice v rozsahu a v čase podľa jeho poverenia. Predsedníctvo strany Hlas pravice môže podpredsedom podrobnejšie vymedziť oblasť ich činnosti.

Článok 14.

Predsedníctvo strany Hlas pravice

(1) Predsedníctvo strany Hlas pravice je operatívny výkonný orgán strany. Vykonáva predovšetkým rozhodnutia Kongresu strany Hlas pravice, plní ďalšie úlohy podľa týchto Stanov a zabezpečuje každodennú politickú agendu strany Hlas pravice. Zvoláva ho predseda strany Hlas pravice. Predsedníctvo strany Hlas pravice zvolá predseda strany do siedmich dní, ak ho o to požiada aspoň jedna tretina jeho členov. V prípade, že predseda strany Hlas pravice nezvolá Predsedníctvo strany Hlas pravice  v zmysle Stanov, Predsedníctvo zvolá podpredseda strany Hlas pravice.

 (2) Predsedníctvo strany Hlas pravice tvoria: predseda strany Hlas pravice, podpredsedovia strany Hlas pravice, predseda poslaneckého klubu strany Hlas pravice, generálny manažér strany Hlas pravice a ďalší členovia, ktorých volí a ich počet určí Kongres strany Hlas pravice v súlade s článkom 11 ods. 5 písm. e). Ak je predseda vlády Slovenskej republiky a predseda Národnej rady Slovenskej republiky členom strany Hlas pravice, je aj členom Predsedníctva strany Hlas pravice.

(3) Pri hlasovaní v Predsedníctve strany Hlas pravice sa použijú všeobecné ustanovenia o uznášaní sa orgánov strany Hlas pravice podľa článku 21. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu strany Hlas pravice.

(4) Predsedníctvo strany Hlas pravice ďalej plní tieto funkcie:

 1. ak sa uvoľní funkcia, ktorej obsadenie patrí do pôsobnosti Kongresu strany Hlas pravice, poveruje výkonom tejto funkcie člena strany Hlas pravice do konania najbližšieho Kongresu strany Hlas pravice,
 2. schvaľuje kandidátov na členov vlády, štátnych tajomníkov a ďalších štátnych funkcionárov, ktorí nie sú volení občanmi,
 3. rozhoduje o vstupe strany Hlas pravice do širšieho zoskupenia politických  strán,
 4. schvaľuje Súdny a disciplinárny poriadok, Finančný poriadok,
 5. schvaľuje interné normy strany Hlas pravice, pokiaľ nie sú vyhradené Kongresu,
 6. schvaľuje nomináciu všetkých kandidátov do volieb, ktorí kandidujú podľa zákona číslo 180/2014 Zbierky zákonov.

Článok 15.

Súd strany Hlas pravice

(1) Súd strany Hlas pravice je rozhodcovským orgánom strany. Sudcovia si po svojom zvolení Kongresom strany Hlas pravice zvolia spomedzi seba svojho predsedu a podpredsedu. Súd strany Hlas pravice rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam o vylúčení, o  uložení disciplinárnej sankcie, rozhoduje o kompetenčných sporoch medzi orgánmi strany Hlas pravice, podáva záväzný výklad Stanov strany Hlas pravice, rozhoduje o súlade rozhodnutí orgánov strany Hlas pravice so Stanovami strany Hlas pravice a rozhoduje o súlade interných noriem so Stanovami strany Hlas pravice. Činnosť Súdu strany Hlas pravice podrobne upraví Súdny a disciplinárny poriadok.

(2) Sudcovia nemôžu byť platenými pracovníkmi strany Hlas pravice ani členmi Predsedníctva strany. Sudca, ktorého sa týka podanie, o ktorom rozhoduje Súd, je z konania vylúčený.

 

Článok 16.

Revízna komisia

Revízna komisia dohliada na hospodárnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov a nakladania s majetkom strany Hlas pravice a kontroluje činnosť všetkých orgánov a zložiek strany Hlas pravice z hľadiska jej súladu s predpismi o finančnom hospodárení. Za svoju činnosť zodpovedá Kongresu strany Hlas pravice. Členovia Revíznej komisie si po svojom zvolení na Kongrese strany Hlas pravice spomedzi seba zvolia predsedu Revíznej komisie. Pre členov revíznej komisie tiež platia obmedzenia uvedené v článku 15 odsek 2. Člen Revíznej komisie nemôže byť zároveň sudcom Súdu strany Hlas pravice.

 Článok 17.

Rozpočtový výbor strany Hlas pravice

Rozpočtový výbor strany Hlas pravice zodpovedá za spravovanie finančných prostriedkov centrálneho fondu strany Hlas pravice. Predsedom Rozpočtového výboru je generálny manažér. Ďalších dvoch členov Rozpočtového výboru strany Hlas pravice volí Predsedníctvo strany Hlas pravice. Podrobnejšiu úpravu činnosti Rozpočtového výboru strany Hlas pravice obsahuje Finančný poriadok.

 

Článok 18.

Administratíva strany Hlas pravice

 • Ústredná kancelária zabezpečuje činnosť strany po stránke organizačnej, administratívnej, technickej a hospodárskej. Na jej čele je generálny manažér strany Hlas pravice.
 • Generálny manažér koordinuje činnosť strany Hlas pravice na všetkých organizačných stupňoch strany. Menuje a odvoláva ho Predsedníctvo strany Hlas pravice na návrh predsedu strany Hlas pravice. Generálny manažér strany Hlas pravice má právo požadovať informácie a zúčastniť sa na rokovaniach ktoréhokoľvek orgánu strany Hlas pravice, ak však nie je jeho členom, bez práva hlasovať. Je zodpovedný za chod administratívy strany Hlas pravice.
 • Štruktúru Ústrednej kancelárie ako aj ďalších kancelárií strany Hlas pravice určuje Organizačný poriadok.

 Článok 19.

Hospodárenie strany Hlas pravice

 (1) Príjmy strany Hlas pravice tvoria najmä členské príspevky, dary a iné bezodplatné plnenia od fyzických a právnických osôb a podiel na zisku z podnikania právnických osôb založených stranou Hlas pravice v súlade so zákonom. Zisk z podnikania právnických osôb založených stranou Hlas pravice sa používa len na plnenie programu strany Hlas pravice.

(2) Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a záväzkov v prípade zrušenia strany Hlas pravice, prechádza na charitatívne organizácie, ktoré určí Kongres v rozhodnutí o zrušení strany.

 

Článok 20.

Funkčné obdobie

(1) Funkčné obdobie funkcionárov strany Hlas pravice volených Kongresom strany Hlas pravice je 2 roky.

(2) Funkčné obdobie predsedu okresnej rady a členov predsedníctva okresnej rady zvolených na Konferencii okresnej rady je 2 roky.

(3) Funkcionár, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia orgánu, do ktorého bol zvolený po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov, stráca funkciu. Výnimku vopred môže v odôvodnených prípadoch uložiť Predsedníctvo strany Hlas pravice.

 

Článok 21.

Uznášanie sa orgánov strany Hlas pravice

(1) Orgány strany Hlas pravice sú schopné uznášať sa, ak je pri hlasovaní prítomná nadpolovičná väčšina členov resp. delegátov týchto orgánov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov resp. delegátov orgánu strany Hlas pravice, pokiaľ v Stanovách nie je uvedené inak.

(2) Odvolávať volených funkcionárov strany Hlas pravice pred skončením ich funkčného obdobia patrí do pôsobnosti tých orgánov, ktoré ich zvolili. Na uznesenie o odvolaní v takýchto prípadoch je potrebný súhlas najmenej trojpätinovej väčšiny prítomných členov alebo delegátov príslušného orgánu.

 

Článok 22.

Postup pri zmene Stanov

(1) Návrhy nových Stanov, ich zmien a doplnkov predkladá Predsedníctvo strany Hlas pravice. Na prípravu návrhov si Predsedníctvo strany Hlas pravice utvorí Stálu komisiu pre Stanovy (ďalej len „komisia“). Na čele komisie je generálny manažér strany Hlas pravice.

(2) O návrhoch podľa odseku 1 rozhoduje Kongres strany Hlas pravice. Kongres strany Hlas pravice nemôže rozhodovať o iných návrhoch, ako sú návrhy Predsedníctva strany Hlas pravice podľa odseku 1.

 

Článok 23.

 Prechodné a záverečné ustanovenia

 • V čase od registrácie strany Hlas pravice až do konania ustanovujúceho Kongresu vykonáva právomoci a povinnosti predsedu strany Hlas pravice splnomocnenec prípravného výboru, a to v súlade so Stanovami a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • Ustanovujúci Kongres strany Hlas pravice zvolá splnomocnenec prípravného výboru tak, aby sa konal do 3 mesiacov odo dňa vzniku strany. Kľúč na voľbu delegátov Ustanovujúceho Kongresu určí prípravný výbor strany Hlas pravice.
 • Vo veciach neupravených týmito Stanovami sa postupuje podľa príslušných ustanovení právnych predpisov. Ak niektoré ustanovenia týchto Stanov nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Článok 24.

Platnosť Stanov

Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia Prípravným výborom strany Hlas pravice.