ktoré Slovensko potrebuje

Štát musí podporovať ľudí, ktorí sú aktívni, poctivo pracujú a platia dane, starajú sa o seba, svoje rodiny a deti. Práve oni sú hlavným motorom rastu ekonomiky a životnej úrovne. Ich podpora preto bude ústredným motívom politiky, ktorú bude Hlas pravice presadzovať.

Štát nemá zbavovať ľudí zodpovednosti za ich životy. Má podporovať ich aktivitu, pomáhať im v ťažkých chvíľach, no nemá za nich rozhodovať. Hlavná úloha štátu je v ochrane životov, zdravia a majetku občanov, zabezpečovaní spravodlivosti a potrebnej infraštruktúry. Takýto štát bude Hlas pravice presadzovať.

Našou hlavnou zásadou je podporiť individuálnu slobodu, zodpovednosť a spravodlivosť namiesto populizmu. Jednotlivec sa nemá spoliehať na politikov, ale na seba a svoju rodinu. Základom spoločnosti nie je štát, ale človek a jeho rodina. Preto im štát musí poskytnúť primeranú podporu a ochranu.

Podpora a ochrana však neznamená, že štát si bude občanov kupovať. Už dnes vidíme, že súčasný model sociálneho štátu je neudržateľný. Pracujúcim ľuďom a podnikateľom berie stále viac peňazí, len aby mohol rozdávať. Pritom nie je schopný rozlíšiť tých, ktorí pomoc skutočne potrebujú, od tých, ktorí sa len vezú a systém zneužívajú.

Slovensko a jeho obyvatelia preto potrebujú menej štátu, menej dotácií, menej plytvania. Hlas pravice vie, že sú to práve obyvatelia Slovenska, ktorí vedia najlepšie, ako minúť vlastné peniaze. Preto zrušíme všetky nezmyselné opatrenia ako obedy zadarmo, cestovné zadarmo, rekreačné, kultúrne a iné poukazy, či sociálne balíčky ako celok. Podporu si zaslúžia iba tí, ktorí ju skutočne potrebujú.

Namiesto sociálnych balíčkov budeme podporovať zodpovednosť a aktivitu ľudí a nie spoliehanie sa na štát. Pretože to je najlepšia sociálna politika, aká existuje.

Fungujúci štát s vyrovnaným rozpočtom

Dane

Štát musí hospodáriť ako rozumná rodina, nie míňať viac, než zarobí. V rokoch, keď sa ekonomike darí, treba robiť reformy, investovať a šetriť na horšie časy, ktoré skôr či neskôr prídu. Je hlúpe všetko „prejesť“ a do ťažkých časov ísť s prázdnym vreckom.

Podnikanie, ale aj bežný život ľudí na Slovensku, v súčasnosti komplikuje nepružná a predražená verejná správa. Sme za štíhly štát. Menej povolení a regulačných právomocí štátnej správy a viac slobody pre občanov je jediná cesta k odbúraniu byrokracie a zníženiu nákladov na verejnú správu. Štátne podniky majú zväčša monopolné postavenie, ich služby sú väčšinou drahšie, ako služby vybrané férovou súťažou a ich hospodárenie je často neefektívne. Napriek tomu je tendencia zvýhodňovať ich pred súkromnými podnikmi pod rôznymi zámienkami.

Preto budeme presadzovať:

Vyrovnaný alebo prebytkový štátny rozpočet a znižovanie štátneho dlhu:

 • Štát musí hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom.
 • V rokoch, keď bude rast HDP vyšší ako 1,5 %, musí štát hospodáriť s prebytkovým rozpočtom.
 • Pri znižovaní deficitného hospodárenia sa zameriame predovšetkým na verejné výdavky a zníženie počtu orgánov štátnej správy.
 • Lepšie hospodárenie štátu využijeme na zníženie modernizačného dlhu najmä v oblasti zanedbanej cestnej, železničnej a energetickej infraštruktúry a nie na poskytovanie nesystémových sociálnych balíčkov.
 • Zabránime zrušeniu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti (takzvaná dlhová brzda). Naopak, v rámci tohto ústavného zákona zavedieme výdavkové stropy pre ministerstvá a uložíme povinnosť Výboru NR SR pre financie a rozpočet, aby kontroloval ich dodržiavanie.

Jednoduchú a zrozumiteľnú organizáciu štátu:

 • Obmedzíme počet ministerstiev na 10:
  • Ministerstvo financií
  • Ministerstvo zahraničných vecí
  • Ministerstvo obrany
  • Ministerstvo vnútra
  • Ministerstvo spravodlivosti
  • Ministerstvo hospodárstva a dopravy
  • Ministerstvo pôdohospodárstva
  • Ministerstvo životného prostredia
  • Ministerstvo školstva, kultúry a športu
  • Ministerstvo zdravotníctva, práce a sociálnych vecí
 • Obmedzíme počet poslancov NR SR na 100. Pretože viac ako jedna tretina poslancov v NR SR je nečinná.
 • Zavedieme pravidlo jedného voleného mandátu a dosť. Zabránime tým konfliktu záujmov.
 • Štát bude mať v nevyhnutnej miere špecializovanú štátnu správu. Zlúčime Sociálnu poisťovňu s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny.
 • Presadíme, aby štát nerobil to, čo môže urobiť obec. Zároveň obec nebude robiť to, o čo sa môže a má postarať občan alebo rodina. To umožní podstatné zníženie nákladov na všetkých stupňoch verejnej správy.
 • Zmeníme zákon o hlavnom meste Bratislava tak, aby v zmysle tohto zákona bol rozpočet hlavného mesta samostatnou kapitolou rozpočtu Slovenskej republiky.

Lepšia spravodlivosť a vymožiteľnosť práva

Hlas Pravice právo

Oblasť súdnictva je dlhodobo nereformovaná. Od pádu komunistického systému nedošlo v tejto oblasti k zásadným zmenám. Súdnictvo je ťažkopádne, prebyrokratizované, zaťažené rodinkárstvom, neefektívne a nemá dôveru občanov. Urobíme komplexnú a systémovú reformu súdnictva a prokuratúry podľa vzoru vyspelých západoeurópskych krajín. Zvýšime tak ochranu práv a legitímnych záujmov fyzických a právnických osôb, vrátane štátu.

Úsilie mnohých čestných a pracovitých prokurátorov je spochybňované opakovaným zlyhávaním fungovania prokuratúry vo verejne známych prípadoch nejednoznačného uplatňovania zákonov. Do povedomia  verejnosti sa hlboko negatívne vryli prípady uplatňovania selektívnej spravodlivosti, najmä v kauzách tzv. „našich ľudí“.

Hlas pravice preto navrhne viacero zásadných reforiem:

Urýchlenie súdneho konania:

 • Uskutočníme nevyhnutné zmeny v oblasti procesných právnych noriem, ktorými sa riadia najmä súdne spory v oblasti občianskeho a obchodného práva.
 • Urýchlime súdne konania zmenou administratívneho fungovania súdov v oblasti ich personálneho zabezpečenia.
 • Presadíme zrušenie trestnoprávnej imunity sudcov tak, ako je to v prípade poslancov NR SR. Aj sudcovia musia niesť zodpovednosť za svoje skutky.

 Zavedenie trestnoprávnej zodpovednosti politikov a úradníkov:

 • Uskutočníme zmeny smerujúce k prevencii a sankcionovaniu porušenia služobných povinností verejných činiteľov, t. j. štátnych funkcionárov a úradníkov pôsobiacich vo verejnej službe, hlavne za nedodržiavanie zákonných lehôt pri ich výkone.
 • Sprísnime trestný zákon v prípade trestných činov všetkých verejných činiteľov ako napríklad v prípade, ak členovia vlády nedodržiavajú alebo porušujú pri výkone svojej funkcie zákony SR.
 • Sprísnime postihovanie verejných činiteľov v rámci disciplinárneho konania. Postihy sa budú týkať nielen vedomého, ale aj nedbanlivostného konania.
 • Zrealizujeme podrobnú procesnú úpravu v slovenskom právnom poriadku potrebnú na riešenie disciplinárnych deliktov verejných činiteľov. Toto opatrenie bude, okrem iného, postihovať nedodržiavanie zákonných lehôt verejnými činiteľmi.

Reformu prokuratúry:

 • Podľa vzoru vyspelých západoeurópskych demokracií prokuratúru podriadime súdnej moci, a to so všetkými dôsledkami z toho vyplývajúcimi (disciplinárna, trestná zodpovednosť a atď.).
 • Vzhľadom na podriadenie prokuratúry súdnej moci zmeníme zloženie Súdnej rady, a to nasledovne:
  • Z titulu ich funkcie budú predseda Najvyššieho súdu a generálny prokurátor členmi Súdnej rady.
  • Členmi Súdnej rady budú ďalší 6 členovia, ktorých 3 volia a odvolávajú sudcovia SR a 3 prokurátori.
 • Generálneho prokurátora bude menovať a odvolávať minister spravodlivosti SR na návrh rady prokurátorov.
 • Výkon funkcie generálneho prokurátora bude môcť skončiť uplynutím výkonu funkcie (5 rokov funkčné obdobie), vzdaním sa funkcie a odvolaním z funkcie.
 • Ústava podmieni trestné stíhanie generálneho prokurátora súhlasom Ústavného súdu SR. Vyslovenie súhlasu s trestným stíhaním bude automaticky spojené s pozastavením výkonu jeho funkcie.
 • Definitívne vypustíme inštitút mimoriadneho dovolania generálneho prokurátora z nášho právneho poriadku, a to bez náhrady. 

Zabezpečíme, aby volení zástupcovia nemohli voliť zástupcov výkonnej a súdnej moci. Týka sa to napríklad pozícií ako sú generálny prokurátor či sudcovia Ústavného súdu SR.

Motivujúce podnikateľské prostredie

Biznis

Presadíme zjednodušenie podnikania. Štát nesmie diktovať zamestnávateľom, ako majú motivovať svojich zamestnancov a rozhodovať tak o ich financiách. Dnes hádžeme polená pod nohy aktívnych ľudí namiesto toho, aby sme im umožnili čo najjednoduchšie podnikať a tým tvoriť hodnoty. Podnikatelia sú dnes vykresľovaní ako zlodeji, nie ako ľudia, ktorí sú ochotní riskovať a zamestnávať seba alebo iných.

Preto potrebujeme:

Zjednodušenie daňového a odvodového systému:

 • Zavedieme rovnú daň.
 • Presadíme spoločné rodinné daňové priznanie.
 • Zrušíme delenie odvodov na odvody zamestnávateľa a odvody zamestnanca, aby bolo každému jasné, koľko zo svojich peňazí odvádza štátu.
 • Presadíme platbu DPH len zo súm zaplatených odberateľom.
 • Zrušíme dane z dividend, keďže tieto peniaze už raz zdanené boli.
 • Zrušíme daň z poistenia, ktorá demotivuje ľudí zodpovedne sa správať k svojmu zdraviu, starobe a majetku.
 • Zrušíme povinnosti z povinnej zdravotnej služby a stravné lístky.
 • Zrušíme registračnú daň z motorových vozidiel.
 • Zavedieme odpisovanie majetku podľa rozhodnutia daňového subjektu. Firma si sama určí dobu odpisovania svojho majetku.
 • Umožníme platenie preddavkov z dane z príjmu právnických osôb, len ak sa pre ne firma rozhodne.
 • Presadíme akceptáciu len elektronických faktúr.

Menej regulácie:

 • Zabezpečíme, aby energetická infraštruktúra bola štátna a predaj energetických komodít (elektrina a plyn) bol v súkromných rukách a riadil sa výlučne trhovými pravidlami. Rovnaký prístup budeme presadzovať aj v ostatných odvetviach.
 • Zrušíme dotácie všade tam, kde deformujú voľný trh a podnikateľské prostredie.

Transparentné pravidlá v energetike:

 • Presadíme vytvorenie 100 % štátneho holdingu z firiem, ktoré sú prirodzené monopoly a ich hospodárenie je regulované.
 • Zrušíme nezmyselné regulácie v energetike, ktoré zvyšujú koncové ceny elektriny, plynu a bránia v rozvoji smart energetiky.
 • Nastavíme legislatívne podmienky tak, aby sa regulačné úrady zmenili z provládnych na skutočne nezávislé a odborné.
 • Zjednotíme hospodárenie s vodou (podzemnou, zrážkovou a povrchovou) – vrátime 100 % späť do rúk štátu.

Jednoduchšie zamestnávanie a zákonník práce:

 • Zjednodušíme zamestnávanie na dohodu – jedna forma dohody.
 • Zjednodušíme zamestnávanie formou dočasného zamestnávania.
 • Zrušíme povinnosť zamestnávateľov poskytovať rekreačné poukazy pre zamestnancov.

Zníženie administratívnej a byrokratickej záťaže podnikateľov:

 • Presadíme legislatívnu podmienku, aby pri zavedení nového zákona, vrátane noviel, vyhlášky a regulácie s vplyvom/dosahom na podnikateľov, došlo k zrušeniu dvoch už platných zákonov, vyhlášok a regulácií.
 • Zakážeme zmeny legislatívy prostredníctvom poslaneckých návrhov k obsahovo nesúvisiacim zákonom, tzv. nepriame novely.
 • Zabezpečíme, aby účinnosť zákonov s dosahom na podnikateľské prostredie bola vždy k 1. januáru nasledujúceho roka.
 • Zakážeme predkladanie akýchkoľvek dokumentov úradom, ktoré majú k dispozícii v rámci elektronických databáz. A to nielen tých, ktoré obsahuje súčasný zákon proti byrokracii.
 • Zrušíme množstvo zbytočných hlásení a povinností podnikateľských subjektov (mnohé úrady ich vyžadujú zo zotrvačnosti).
 • Zredukujeme predpisy v oblasti hygieny, pracovného práva, pamiatkovej starostlivosti, inšpektorátu práce, BOZP, PO a podobne na najnižšiu možnú úroveň.
 • Zjednodušíme zákon o verejnom obstarávaní tak, aby súťažili uchádzači na vlastné meno, účet a odborno-technické kapacity. Zároveň zrušíme referencie tretích osôb a tiež zrušíme možnosť odvolávania sa neúspešných uchádzačov po skončení súťaže.

Kvalitnejšie životné prostredie

Environmentálna politika

V modernej histórii Slovenska dosiaľ žiadna vláda nevenovala ochrane životného prostredia takú pozornosť, akú si vyžaduje väčšina rozumne a triezvo zmýšľajúcich občanov našej krajiny. Slovákom vôbec nie je jedno, akú pijú vodu, aký dýchajú vzduch, aké jedia potraviny, v akom stave je naša príroda. Neustále by sme si mali pripomínať, že Slovensko sme nezdedili od našich predkov, ale požičiavame si ho od budúcich generácií.

V dnešnej dobe celosvetovo meniacej sa klímy je nutné investovať do reforiem, ktoré dokážu toto hrozivé smerovanie zvrátiť v prospech pozitívnych zmien do budúcnosti. Hlas pravice bude presadzovať, aby Slovensko patrilo medzi krajiny s najvyspelejšou ochranou životného prostredia v Európe.

Pri praktických opatreniach sa zameriame na nasledujúce oblasti:

Voda:

 • Presadíme legislatívu, ktorá zvýši ochranu vody pred znečistením plastmi vo forme mikro a nanočastíc.
 • Podporíme budovanie vodu zádržných stavieb pre dažďové vody formou úľav na daniach s dôrazom na budovanie malých vodných nádrží v oblastiach s nedostatkom povrchových vôd.
 • Presadíme získavanie elektrickej energie z vodných tokov na miestach, ktoré neohrozujú životné prostredie.
 • Presadíme zmenu narábania s odpadovými vodami, keďže jednotná kanalizácia je v mnohých prípadoch poddimenzovaná, a preto dochádza v mnohých sídlach k zaplavovaniu a zatápaniu v čase intenzívnych dažďov.
 • Budeme podporovať oddelenie splaškovej vody od dažďovej v kanalizovanom území, čo pomôže upraviť celkové objemy vôd v týchto systémoch a pomôže zadržiavať dažďové vody na území krajiny.

Vzduch:

 • Zreformujeme ochranu ovzdušia so zameraním na zabránenie zvyšovania jeho znečisťovania.
 • Podporíme alternatívne druhy pohonu automobilov ako jedno z možných riešení.
 • Podporíme využívanie alternatívnych zdrojov energie ako sú veterné elektrárne, fotovoltaické elektrárne a podobné environmentálne vhodné riešenia, ktoré môžu byť cestou k energetickej sebestačnosti budov.
 • Súčasnú podporu štátu pre startupy hľadajúce nové možnosti a riešenia v získavaní čistej energie z obnoviteľných zdrojov považujeme za samozrejmosť.

Zem, les a drevo:

 • Presadíme zmenu ochrany lesov, ktorá je v súčasnosti životne dôležitá. Reforma správy chránených prírodných území by mala byť skutočnou pomocou proti nekontrolovanému odlesňovaniu, nekontrolovateľnej výstavbe a premnoženiu divo žijúcej zveri.

Školstvo, ktoré pripraví žiakov pre prax

Hlas Pravice vzdelanie

Školstvo potrebujeme reformovať tak, aby absolventi boli vzdelaní a schopní ihneď sa uplatniť na trhu práce. Základné a stredné školstvo je preteoretizované so slabým zameraním na realitu a prax. Obsahové štandardy jednotlivých predmetov nie sú stavané ako príprava na budúce zamestnanie, ale ako základy vedných disciplín, ktoré je možno študovať na univerzitách. V slovenských školách nie je zvykom učiť žiakov vytvárať si vlastný názor. Kritické myslenie je rozvíjané iba slabo a často formálne. Žiaci nie sú zvyknutí na samostatnosť, osobnú zodpovednosť a školu neberú ako prípravu na život.

Vysoké školstvo na Slovensku je málo efektívne. Mnohí vysokoškoláci pri voľbe študijného zamerania uprednostňujú menej náročné štúdium, zatiaľ čo  veľké  percento ambicióznych študentov odchádza študovať do zahraničia.

Preto zmeníme:

Normatívne financovanie:

 • Financovanie škôl nebudeme odvíjať iba od počtu žiakov a dnes uplatňovaných kritérií. Budeme zohľadňovať aj to, aký pokrok urobili žiaci počas školského roku. Zameriame sa aj na uplatnenie absolventov školy po jej skončení.
 • Do normatívneho financovania vložíme peniaze, prostredníctvom ktorých si každá škola zakúpi učebnice, ktoré považuje za najvhodnejšie. Ministerstvo školstva tak nebude musieť obstarávať obrovské objemy učebníc, ktoré súkromní dodávatelia zabezpečia rýchlejšie, kvalitnejšie a lacnejšie. Úlohou ministerstva zostane iba schvaľovanie odporúčacích doložiek ku každej učebnici.
 • Školám umožníme, aby si zabezpečili internetové pripojenie v takej kvalite, akú považujú za najvhodnejšiu pre svoje potreby. V tomto smere je angažovanie sa ministerstva školstva nepotrebné, skôr situáciu komplikuje, o korupcii nehovoriac.
 • Presadíme, aby sa do normatívneho financovania vložil koeficient, ktorý v sebe bude zohľadňovať aj úspešnosť žiakov v štátom organizovaných testoch. Do úvahy sa bude brať najmä tzv. pridaná hodnota školy (tzn. posun žiaka vo vedomostiach a zručnostiach za určité obdobie, nie iba jeho absolútny výsledok na konci vzdelávacieho obdobia). Školy, ktoré nedokážu za určité obdobie žiakov „posunúť dopredu“, budú musieť svoju prácu zlepšiť, alebo zaniknú bez ohľadu na zriaďovateľa.

Zavedením uvedeného spôsobu financovania škôl sa môže začať aj riešenie problému integrovania žiakov, ktorí majú individuálne výchovno-vzdelávacie potreby. V súčasnom systéme vzdelávania je inklúzia iba slovom, ktoré mnohí považujú za ilúziu a nerealizovateľný zámer. Psychológovia „vyrábajú“ posudky, na ktoré sa viažu  pedagogickí asistenti. Škola je motivovaná mať čo najviac žiakov bez ohľadu na ich progres vo vzdelávaní. Ak bude súčasťou financovania školy aj jej „pridaná hodnota“, dokáže si jej riaditeľ sám „namixovať“ pedagogický kolektív a systém výkonov tak, aby túto pridanú hodnotu zvyšoval. Jedinou motiváciou školy tak nebude počet žiakov v triede, ale to, čo ich dokáže naučiť.

 

Základné a stredné školstvo:

 • Všetky rozhodovacie, finančné, metodické, legislatívne aj projektové (najmä europrojekty) kompetencie týkajúce sa vzdelávania presunieme pod ministerstvo školstva.
 • Dáme školám (najmä stredným) čo najväčšiu autonómiu, umožníme im výrazne väčšiu variabilitu učebných plánov. Týkať sa to bude nielen stredných škôl, ale aj druhého stupňa základných škôl.
 • Umožníme výber obťažnosti vyučovacích predmetov žiakmi v rámci ponuky školy. Takto umožníme rodičom aj samotnému žiakovi získať kontrolu nad  jeho vzdelaním.
 • Dovolíme kumulovať príbuzné predmety (vzdelávacie oblasti) do 2-3 hodinových blokov, aby počas jedného dňa nemali žiaci 6 predmetov.
 • Vytvoríme systém efektívnej a finančne zaujímavej motivácie pre učiteľov a žiakov zapájať sa do predmetových olympiád a súťaží (ak financujeme športové súťaže, prečo nie tie vedecké?).
 • Zredukujeme sieť škôl tak, aby počet voľných miest v školách podstatne neprevyšoval počet disponibilných žiakov. Súčasný stav udržiava priveľkú sieť škôl.
 • Budeme vzdelávať budúcich pedagógov spôsobom, aby dokázali vyučovať konštruktívne, umožnili žiakom objavovať svet a nie vedeckú disciplínu.

Povinné predškolské vzdelávanie:

 • Umožníme, aby rodičia mohli preukázať, že ich dieťa predškolské vzdelávanie nepotrebuje (posudok CPPPaP).
 • Zabezpečíme dostatok finančných zdrojov na vybudovanie potrebných zariadení (financie, budovy, jedálne, personál…). Túto úlohu na seba musí prevziať štát a nie zriaďovateľ školy, ktorým je obec.
 • Povinné predškolské vzdelávanie vytvára v predškolských triedach náročnú situáciu. Od pedagógov sa očakáva, že v priebehu jedného školského roka minimalizujú rozdiely medzi deťmi tak, aby pri vstupe do prvého ročníka základnej školy neboli viditeľné obrovské rozdiely medzi žiakmi. Preto bude potrebné vytvoriť dostatočné odborné, personálne, finančné a materiálne vybavenie predškolských tried. Hlas pravice vytvorí podmienky, ktoré školám umožnia získať kvalitných a najmä motivovaných špeciálnych pedagógov, logopédov, školských psychológov, potenciálne aj pedagogických asistentov a osobných asistentov.

Vysoké školstvo:

 • Navrhneme možnosť čiastočného spoplatnenia vysokého školstva kryté pôžičkami a štipendiami s možnosťou odpustenia splátok za odpracované roky na Slovensku. Týmto opatrením budeme motivovať študentov, aby si vyberali také odbory, ktoré majú perspektívu dobrého uplatnenia na trhu práce a teda aj bezproblémového splatenia dlhu.
 • Umožníme možnosť poskytovania podnikových štipendií, pričom firmy, ktoré budú poskytovať štipendiá pre študentov, budú výrazne daňovo zvýhodnené.
 • Vynikajúci študenti budú mať možnosť získať nielen pôžičku, ale aj prospechové štipendium až do výšky celkových nákladov na štúdium.

Zlepšiť slovenské školstvo nie je možné bez toho, aby sa zmeny nedotkli aj spôsobu prípravy budúcich učiteľov. Posledných približne 15 rokov sa učiteľmi nestávajú tí najlepší, ale často tí, ktorí nemajú inú možnosť. Je plytvaním štátnych financií, ak štát preplatí univerzitám ročne násobne viac absolventov učiteľských odborov ako školstvo reálne potrebuje. Väčšina z nich už počas štúdia vie, že učiť nechcú. Štát by mal jasne a konkrétne povedať, koľko absolventov ročne potrebuje a univerzitám uhradiť iba tento stanovený počet.

Zdravotníctvo, ktoré nebude treba oddlžovať

Hlas Pravice zdravotníctvo

Problém zdravotníctva nie je v odbornej medicínskej oblasti, ale v zlom ekonomickom nastavení systému, ktorý motivuje tak poskytovateľov ako i pacientov k plytvaniu. Prinesieme skutočnú reformu založenú na novom systéme financovania s cieľom zabezpečiť kvalitu a nie kvantitu zdravotných výkonov. Stratifikácia nemocníc nie je reformou, pretože efektívnosť zdravotníckych zariadení je dennodennou povinnosťou ich manažérov.

Našou prioritou bude:

Zvýšenie zodpovednosti občana za svoje zdravie:

 • Zmeníme systém financovania zdravotníctva tak, že zjednotíme sadzbu zdravotného poistenia poistencov štátu (deti, dôchodcovia, štátni zamestnanci) s ostatnými poistencami, za ktoré získajú základnú zdravotnú starostlivosť.
 • Ďalšia zdravotná starostlivosť bude možná formou zdravotného pripoistenia. Tu pôjde o financovanie kvality a nie kvantity zdravotných výkonov. Poisťovňa bude manažovať pacienta tak, aby získala pre neho od lekára kvalitnú zdravotnú starostlivosť.
 • Presadíme skutočnú reformu zdravotníckych zariadení zavedením kvalitatívnych parametrov pre jednotlivé typy zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia, ktoré nebudú tieto kritéria spĺňať, navrhneme zo zákona zrušiť.

Spravodlivý sociálny systém

Hlas Pravice spolupráca

Spravodlivý sociálny systém motivuje k práci, je postavený na podpore aktivity a na solidarite, ktorá nevedie k závislosti a zneužívaniu. Zároveň musí u ľudí podporovať pocit zodpovednosti za svoj život a životy blízkych. Prebratím zodpovednosti za život ľudí štátom sa sociálny systém stáva demotivačným a dlhodobo neudržateľným.

Naše priority sú:

Motivovať všetky sociálne skupiny, aby sa snažili zlepšiť svoju situáciu prácou:

 • Zmeníme sociálny systém tak, aby neboli ľudia, ktorým sa neoplatí pracovať.
 • Zrušíme nemožnosť exekúcie a vymáhania pokút poberateľom sociálnych dávok. Kto ich nie je schopný zaplatiť, bude si ich musieť odpracovať v rámci verejnoprospešných prác.
 • Zrušíme rozdávanie peňazí a služieb zadarmo. 

Vytvoriť finančne udržateľný sociálny systém:

 • Budeme motivovať ľudí k zodpovednému správaniu sa. To sa týka ich zdravia, budúcej staroby, či krízových situácií. Budeme podporovať poistenie, dôchodkové sporenie, vrátane druhého piliera. Preto presadíme prerozdelenie odvodov medzi prvým a druhým pilierom v prospech druhého piliera, zvýšime hodnotu odpočítateľnej položky z dane pri sporení do tretieho piliera.
 • Nastavíme štandardné podmienky v sociálnych službách tak, aby si ich klient mohol vo významnej miere financovať zo svojho príjmu alebo dôchodku. Dnes sa stále zvyšuje štandard poskytovaných služieb v sociálnych zariadeniach (napríklad povinné vybavenie domovov), čím sa táto služba predražuje až do tej miery, že skoro žiaden klient si nie je schopný platiť si ju z vlastných peňazí. Výsledkom sú vysoké dotácie, kvôli ktorým nie je možné tieto služby poskytovať ani polovici tých, ktorí ich potrebujú. Namiesto primeraného štandardu pre všetkých diferencovaného podľa ich schopnosti priplatiť si za nadštandard, máme luxus pre vyvolených a nemožnosť umiestnenia pre väčšinu.

Lepšia vonkajšia a vnútorná bezpečnosť

Hlas Pravice bezpečnosť

Zabezpečiť bezpečný život svojim obyvateľom je úlohou každého štátu.

Preto presadíme:

Vytvorenie spoločných bezpečnostných jednotiek štátov EÚ, ktorých cieľom bude zavedenie spoločnej európskej armády, kde Slovensko nebude iba pasívnym konzumentom, ale bude prispievať modernými ozbrojenými silami.

 • Financovanie obrany v zmysle medzinárodných záväzkov Slovenska voči NATO.
 • Zvýšenú ochranu občanov a ich majetku pred akoukoľvek trestnou činnosťou bez ohľadu na mocenské alebo sociálne postavenie porušovateľov zákona.

Pohodlná a rýchla doprava

Dopravná politika

Bez kvalitnej a modernej dopravnej infraštruktúry nemôže fungovať žiadna ekonomika. Výstavba a údržba diaľnic, ciest a železníc je jednou zo základných povinností štátu a samospráv. Je nemysliteľné, aby štát na jednej strane tvrdil, že mu chýbajú peniaze na výstavbu diaľnic a údržbu ciest, pričom dnes nevie dodržiavať termíny výstavby a reálne nám hrozí prepadnutie eurofondov určených na rozostavané úseky diaľnic. Hrozí to napríklad pri úsekoch D1 Lietavská Lúčka – Tunel Višňové – Dubná Skala a úseku Hubová – Ivachnová. 

Preto:

 • Uskutočníme reformu verejnej osobnej dopravy zavedením dopravnej autority. Celé Slovensko bude jedným integrovaným dopravným celkom, kde na jeden cestovný lístok bude možné precestovať vo verejnej osobnej doprave celú krajinu.
 • V rámci verejnej osobnej dopravy podporíme trhové prostredie a presadzovať privatizáciu štátneho železničného dopravcu.
 • Presadíme kompletnú privatizáciu štátneho nákladného prepravcu ZSSK CARGO.
 • Zrušíme dopravu zadarmo. Ušetrené peniaze použijeme na zlepšenie železničnej infraštruktúry. Dopravcom budeme kompenzovať prepravu sociálnych skupín ako sú študenti, dôchodcovia a ŤZP prostredníctvom dopravnej autority.
 • Presadíme schválenie záväzného plánu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest tak, aby úseky na seba nadväzovali a aby sa prioritne stavali tie s najväčšou frekvenciou dopravy a tie, ktoré prechádzajú cez najviac zastavané územia.
 • V prvom rade sa sústredíme na výstavbu obchvatov miest a kritických úsekov s cieľom následne ich pospájať.
 • Zlúčime cesty I., II. a III. triedy pod jedného správcu – Slovenskú správu ciest.
 • Zabezpečíme spravodlivé prerozdelenie financií vybratých prostredníctvo mýtneho systému tak, aby mýto vybrané na diaľniciach a rýchlostných cestách bolo príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti a mýto, vybrané na cestách I. triedy, bolo príjmom Slovenskej správy ciest.
 • Presadíme zjednodušenie stavebného zákona tak, aby sme nemuseli rovnakými administratívnymi postupmi stavať diaľnice a cyklistické chodníky s dôrazom na zodpovednosť autora projektov pri realizácii stavieb.
 • Keďže cyklisti prispievajú k udržateľnej mobilite a znižovaniu emisií CO2, zvýšime bezpečnosť a rešpekt cyklistov na ceste aj budovaním cyklociest. Upravíme legislatívu tak, aby mal cyklista rovnaké práva ako vozidlo.
 • Čo spravíme? Pre chodcov je extrémne dôležité zabezpečenie vyhovujúcich chodníkov v obci. Počet áut v mestách sa zníži len v prípade pohodlnej a bezpečnej alternatívy.

Jednotná európska a zahraničná politika

Hlas Pravice a ľudia

Slovenská zahraničná politika musí presadzovať hodnoty, na ktorých Slovensko stojí – slobodu, zodpovednosť, pluralitnú demokraciu a fungujúci trh. Chceme, aby sa tieto hodnoty a princípy premietali do  politiky EÚ aj do našej politiky voči susedom, spojencom v NATO i obchodným partnerom.

Súčasné meniace sa rozloženie síl vo svete otvára otázku potreby vytvorenia sebavedomej a silnej Európy, ktorá bude rovnocenným hráčom voči Číne, Rusku a  USA. Musí mať  nielen jednotný trh, ale i spoločnú zahraničnú politiku a obranu, podporenú spoločnými ozbrojenými silami. Ak má byť EÚ funkčná, musí v nej platiť základný princíp subsidiarity. To znamená, že na európskej, teda najvyššej úrovni, majú byť kompetencie v oblasti zahraničnej politiky, obrany, meny a ochrany spoločného trhu. Rovnako je nutné, aby na tejto úrovni bolo aj budovanie a rozvoj potrebnej nadnárodnej infraštruktúry. Naopak, na úrovni EÚ by sa nemalo rozhodovať o daniach (pokiaľ sa nebudú týkať financovania samotnej Únie), o sociálnej a migračnej politike.

Našimi prioritami sú:

 Jednotná zahraničná politika tvorená na úrovni Európskej únie. Názorovo rozdrobenú Európu totiž nik neberie vážne. Je nevyhnutné, aby sa zahraničná politika robila na úrovni EÚ. Len tak bude mať vo svete Európa to postavenie, ktoré zodpovedá jej ekonomickej sile.

 • Vlastné ozbrojené sily. Pre Európu je to bezpečnostná i ekonomická nevyhnutnosť. Súčasných dvadsaťsedem armád so svojimi ministerstvami, generálnymi štábmi a ďalšími potrebnými zložkami je skutočne neefektívne mrhanie ľudskými a finančnými zdrojmi potrebnými na obranu kontinentu a podporu jeho zahraničnej politiky.
 • Euro pre všetky štáty Európskej únie. Rôzne meny v Únii nekomplikujú len výmenu tovarov, služieb a cestovný ruch vnútri EÚ, ale aj rozdeľujú krajiny do dvoch skupín na tie, ktoré môžu narábať s vlastnou menou a štáty, ktoré túto možnosť nemajú, keďže sú súčasťou eurozóny.
 • Spoločný schengenský priestor pre všetky krajiny EÚ. Ak má byť Európa skutočne jednotná, nemôžu existovať v rámci jej územia rôzne typy hraníc. Preto je nevyhnutné, aby krajiny, ktoré sú členmi  EÚ, boli aj v schengenskom priestore. Ochrana vonkajších hraníc Európy pred cudzou agresiou, ale aj každým individuálnym nelegálnym narušením, musí byť jednou z hlavných priorít Európskej únie.
 • Jednotný trh. Na úrovni únie musí byť chránený voľný pohyb kapitálu a pracovnej sily, férová súťaž a konkurenčné prostredie. Je nevyhnutné zrušiť všetky európske fondy a štátne dotácie a pomoci, ktorými sa snažia jednotlivé krajiny zvýhodniť svojich producentov pred ostatnou európskou konkurenciou.
 • Voľný trh musí byť zavedený aj tam, kde si dnes niektoré krajiny pod rôznymi zámienkami chránia pred konkurenciou svoje štátne podniky. Týka sa to napríklad železničnej dopravy, pôšt či telekomunikácií. V týchto odvetviach by mali byť licencie vydávané na úrovni EÚ.
 • Európska infraštruktúra. Spoločné európske peniaze by mali ísť v prvom rade do financovania nadnárodnej infraštruktúry v doprave – najmä do financovania diaľnic, železníc a medzinárodných vodných ciest. V energetike by mali smerovať do ropovodov, plynovodov, elektrickej sústavy. Vďaka tomu štáty Únie nebudú závislé od dodávok energií od obmedzeného počtu dodávateľov, ktorých výpadok by mohol spôsobiť krízu.